Dzięki swojemu Zmartwychwstaniu Pan Jezus dał nam nadzieję na wieczne życie, a naszą doczesność wypełnił szczęściem i radością. W szczególny sposób dzielimy się nimi z naszymi najbliższymi w trakcie uroczystego Śniadania Wielkanocnego spożywanego po Rezurekcji. Jako że jest ono silnie wpisane w nasza wiarę, należy się przed nim pomodlić, dziękując Chrystusowi za Jego zbawczą mękę. Jak to robić?

O poranku Niedzieli Zmartwychwstania rodzina gromadzi się przy odświętnie nakrytym stole, w którego centrum stoi świeca i Pismo Święte. Głowa rodziny zapala świecę i okazując ją domownikom oznajmia:

Chrystus Pan zmartwychwstał! Alleluja!

Rodzina odpowiada:

Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Prowadzący modlitwę:

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy:

Amen.

Odczytanie fragmentu Ewangelii (Mt 8, 1-10) powierza się matce lub młodzieży:

Z Ewangelii według św. Mateusza:

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli.

Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”.

Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”.

Głowa rodziny intonuje pieśń wielkanocną (np. „Zwycięzca śmierci” lub „Wesoły nam dzień dziś nastał”). Po skończonym śpiewie następuje modlitwa próśb:

Boże, nasz Ojcze, w ten Święty Dzień, podczas którego wspominamy Chwalebne Zmartwychwstanie  Twojego Syna Jezusa Chrystusa, błagamy Cię, abyś błogosławił naszą doczesność, a naszym zmarłym dał udział w swojej Światłości.

Udziel naszej rodzinie darów miłości, zgody i pokoju. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Daj udział w radości zmartwychwstania naszym zmarłym (wymienić imiona). Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych radością tego dnia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

W serca tych, którzy nie uznają Twego Syna za swojego Pana, wlej łaskę wiary i nawrócenia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Wszystkich samotnych, opuszczonych, biednych i chorych obdarz pocieszeniem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Odmawia się modlitwę „Ojcze nasz”.

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boga, prosimy Cię: wstawiaj się za tymi, którzy przez wiarę w Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa, są prześladowani i nie mogą w pokoju świętować Jego Chwalebnego Zmartwychwstania.

Odmawia się modlitwy „Zdrowaś Maryjo” i „Pod Twoją obronę”.
Prowadzący modlitwę:

Panie Jezu Chryste, dzięki swemu Zmartwychwstaniu pokonałeś śmierć i szatana, a nam dałeś nadzieję na wieczne życie przed Twoim tronem w Niebie. Spraw, abyśmy i my jaśnieli chwalebnym blaskiem Twojego Zmartwychwstania. Amen.

Odmawia się modlitwę przed posiłkiem, na przykład:

Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami, udziel nam radości Twego Zmartwychwstania. Niech się okażemy Twoimi uczniami, a stół nasz niech będzie znakiem pojednania. Amen.

lub

Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością z wszystkimi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po posiłku odmawia się modlitwę, na przykład:

Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, któreśmy z dobroci Twojej spożywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Alleluja!